Sense comentaris encara

Les diferències socieconòmiques marquen l’atenció i la supervivència als pacients amb ictus, segons un estudi del Regne Unit

Una recerca duta a terme per investigadors de diversos centres universitaris del Regne Unit apunta diferències en relació al risc d’ictus, a l’atenció dispensada i al pronòstic, segons l’estatus socioeconòmic de les àrees on viuen els pacients. L’estudi, publicat a la revista The Lancet Public Health, apunta que les persones que viuen en àrees més deprimides tenen més risc de patir un ictus i de morir al cap d’un any, comparat amb les que viuen en àrees més riques. A més, aquestes persones que viuen en àrees més deprimides són més joves de mitjana, la qual cosa suposa que el temps de vida amb discapacitat serà més llarg. Aquest últim factor comporta un impacte més gran en l’entorn familiar i econòmic de la persona supervivent.

En concret, d’entre totes les persones que van patir un ictus a Anglaterra entre el primer de juliol de 2013 i el 31 de març de 2016, els pacients dels grups socioeconòmics més baixos tenien el primer ictus una mitjana de 7 anys més aviat que les persones pertanyents als nivells socioeconòmics més alts. També es va observar una prevalença més alta de discapacitat abans de patir l’ictus i diabetis. El nivell socioeconòmic baix també s’associa a un risc un 26% més alt de mortalitat a 1 any. Malgrat que part és degut al fet de tenir més factors de risc, aquests últims no expliquen tot el risc.

L’equip investigador conclou que existeixen grans disparitats socioeconòmiques pel que fa a la càrrega que comporta l’ictus al Regne Unit. Aquestes diferències són especialment accentuades en el risc d’hospitalització per ictus i mort i, en menys mesura, a la qualitat de l’atenció sanitària. La reducció d’aquestes diferències requereix, segons l’estudi, intervencions adreçades no només a augmentar la qualitat de l’atenció a l’ictus, sinó també a l’abordatge de la incidència desigual dels factors de risc cardiovasculars presents abans de l’ictus.

Publicar un comentari