Transparència

La Fundació Ictus és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2007, que treballa amb transparència tal i com estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Cada any, la Fundació Ictus audita els comptes anuals simplificats que comprenen el balanç de situació simplificat, el compte de pèrdues i guanys simplificat, l’estat de canvis en el patrimoni net simplificat i la memòria simplificada corresponents a l’exercici.

Tal i com estableix la nova legislació de protecció de dades, la Fundació Ictus ha passat el procés d’adequació al Reglament General de Protecció de Dades (reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) i la seva normativa de desenvolupament.