Registres i eines de suport

Registres

El registre Codi ictus Catalunya CICat és el registre sanitari del Codi ictus de Catalunya. 

En l’actualitat hi ha 28 centres assistencials a tot el país que introdueixen dades en aquest registre. El CICat, en marxa des del 2016, inclou el subconjunt de dades del Sistema Online d'Informació de l'Ictus Agut i la resta de casos d'ictus aguts gestionats en el marc del sistema de Codi ictus de Catalunya.

El Pla director de malalties vasculars cerebrals publica les dades del CICat en una newletter mensual, que està disponible en català i anglès. L’històric permet consultar dades del Codi ictus des del 2016 i permet filtrar la informació per any, mes i centre.

També inclou dades d’activació, característiques basals, intervals de temps, trombòlisis sistèmiques per via intravenosa (TIV) i teràpies endovasculars (TEV) realitzades, motius de desestimació i els objectius del Servei Català de la Salut (CatSalut).

El registre Teleictus-Catalunya TICat és el registre de l’activitat duta a terme pels centres adscrits a la xarxa de teleictus.

Actualment hi ha 14 centres a Catalunya fent teleictus i introduint dades en el registre TICat, que disposa de dades des del 2014. 

El Pla director de malalties vasculars cerebrals publica una newsletter mensual amb les dades proporcionades pels 14 centres. Es poden obtenir dades per anys, mesos i centres d’origen de trucada, casos per centre, videoconferències realitzades, TIV via teleictus i trasllats, taxes poblacionals de videoconferències i tractaments.

Els Audits clínics de l’ictus a Catalunya són l’instrument avaluatiu del Pla director de malalties vasculars cerebrals. 

Els Audits tenen com a objectiu mantenir i millorar la qualitat de l’atenció als malalts amb ictus agut, així com valorar l’adherència del pacient a les recomanacions. 

A partir de les recomanacions de les guies de pràctica clínica s’elaboren els indicadors de qualitat de l’Audit. 

Fins ara, a Catalunya s’han realitzat quatre Audit i actualment s’ha finalitzat la recollida de dades del cinquè Audit de l’ictus (ACI5). 

En els dos primers Audits les dades es van obtenir retrospectivament. A partir del tercer Audit, les dades es van obtenir prospectivament. També es va incorporar al projecte el persona d’infermeria i es va posar en marxa el programa d’educació continuada per aquests professionals. Actualment el 99% dels investigadors de l’Audit són personal d’infermeria.


Escales, apps i guies

Escales

NIHSS 

L’escala del National Institute of Health Stroke Score (NIHSS) puntua de forma numèrica la gravetat d’un ictus.

Enllaç 1 | Enllaç 2

Escala de Rankin modificada

L’escala de Rankin modificada serveix per mesurar el grau de dependència de la persona que patit un ictus.

Enllaç 1

RACE

L’escala RACE és una escala senzilla i ràpida per valorar pacients amb ictus agut a nivell prehospitalari. Serveix per detectar els casos que es poden tractar amb tècniques endovasculars en centres terciaris d’ictus. 

Enllaç 1 | Enllaç 2 | Enllaç 3

ASPECTS

L’escala Assessment in Acute Stroke és un sistema estàndar d’interpretació del TAC cerebral per ictus isquèmics.

Enllaç 1

PedNIHSS 

L’escala de la Pediatric National Institutes of Health Stroke Scale és una escala d’ictus pediàtrica.

Enllaç 1

Barthel

L’escala Barthel avalua les activitats de la vida diària en pacients amb ictus i en valora la seva discapacitat.

Enllaç 1

Poststroke cheklist (PSC)

El Poststroke checklist és un qüestionari breu i fàcil de fer servir que serveix per  estandaritzar el seguiment dels pacients amb ictus crònic i assegurar l’accés a les  intervencions de rehabilitació basades en l’evidència.

Enllaç 1

RANCOM

L’escala no validada RANCOM permet valorar de forma simple la situació funcional prèvia del pacient amb ictus.

Enllaç 1

Canadenca

L’escala canadenca és una de les escales més clàssiques que serveix per monitorar l’estat neurològic de la persona durant l’ingrés hospitalari, normalment avaluada per infermeria.

Enllaç 1

Escales de valoració del pacient postictus

Les escales de valoració del pacient postictus són útils per valorar i fer un seguiment dels pacients que han patit un ictus, després de l’accident cerebrovascular.

Enllaç 1

Guies

Guia de diagnòstic i tractament de les malalties vasculars cerebrals

La Societat Catalana de Neurologia ofereix aquesta guia, perquè els professionals puguin fer un bon diagnòstic i tractament dels diferents tipus d’ictus.

Enllaç 1

ESO Guidelines

La European Stroke Organization publica pautes pel maneig dels pacients després d’un ictus.

Enllaç 1